2017 July - keckphotography
Gordon, NE

Gordon, NE